Methode

Verschillende beleidsniveaus en –domeinen zijn betrokken bij het gezinsbeleid. Het gezinsbeleid is een onderdeel van het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin (verticaal gezinsbeleid), maar ook het beleid in andere sectoren kan impliciet of expliciet gericht zijn naar gezinnen (horizontaal gezinsbeleid).  Denken we daarbij aan de bevoegdheden Jeugd, Onderwijs, Gelijke Kansen of zelfs Werk, Sociale Economie en Media.  Daarnaast zijn er nog steeds een aantal juridische en financiële aspecten van het gezinsbeleid in handen van het federaal niveau. Tenslotte merken we dat ook het Europees beleid een impact heeft op beleid ten aanzien van gezinnen in België en Vlaanderen.

Definitie

We hanteren de volgende definitie van gezin: “een gezin bestaat uit minstens één ouder en één kind met tussen deze generaties een zorgafhankelijkheid”.

De functie van zorg zetten we in deze definitie centraal. We leggen de klemtoon op de ouder-kindrelatie, wat de zorg van ouders voor hun afhankelijke kinderen omvat, alsook de zorg van volwassen kinderen voor hun zorgbehoevende ouders.

Werkwijze

U kunt de maatregelen opzoeken naargelang het aanbod dat de overheid aan gezinnen doet:

  1. Dienstverlening, hulpverlening en zorg
  2. Financiële tegemoetkomingen aan gezinnen
  3. Juridische en maatschappelijke positie van gezinnen en van kinderen en jongeren

U kunt de maatregelen opzoeken naargelang het beleidsniveau: de Vlaamse of de federale overheid. Ook een aantal Europese maatregelen werden in de databank opgenomen.

Verder kunt u de maatregelen opzoeken naargelang de fase van het beleidsproces:

  1. Beleidsplannen en nog niet definitieve besluiten, wetten of decreten plaatsen we onder de noemer ‘beleidsvoorbereiding.
  2. Wanneer die plannen definitief worden in wetten en decreten, spreken we van een beleidsbeslissing
  3. Besluiten, acties en projecten behoren tot de fase van de beleidsuitvoering
  4. De laatste fase bestaat uit de beleidsevaluatie.

U kunt in de databank eveneens opzoekingen doen op een aantal trefwoorden of met een vrije zoekfunctie.

Voor elke maatregel gaan we in op een aantal dimensies eigen aan een beleidsprogramma.

Wat?

 

Het product van een programma is wat er aangeboden wordt. Dit product kan verschillende vormen aannemen. 

Voor wie?

Criteria?

Een beleidsprogramma is steeds gericht naar een bepaalde doelgroep. Via criteria wordt nagegaan of men tot die doelgroep behoort.

Door wie gebruikt?

De gebruikersgroep is de groep van personen die feitelijk gebruik maakt van het beleidsprogramma.  Aangezien onze studie recente maatregelen betreft die veelal nog niet in uitvoering zijn, kunnen we meestal de gebruikersgroep nog niet bepalen. 

Organisatie

De organisatievorm van het programma bepaalt hoe het product geleverd wordt. 

Wat kost het en wie betaalt het?

We werpen ook een licht op de financiering

Wettelijke basis

Meer informatie

We gebruikten wetgeving en andere informatie om het overzicht samen te stellen. 

 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen