Vlaamse beleidsprioriteiten voor lokaal beleid

Het planlastendecreet van 2011 voorziet dat de Vlaamse Regering beleidsprioriteiten kan bepalen waarbij ze de lokale besturen aanmoedigt of verplicht om binnen die beleidsdoelstellingen een eigen lokaal beleid te voeren. Een omzendbrief van eind 2012 informeert over de Vlaamse beleidsdoelstellingen binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Wat? 
Volgende beleidsdoelstellingen worden bepaald: vermaatschappelijking van de zorg, een inclusief en integraal beleid tot bestrijding van (kinder-)armoede, preventief gezondheidsbeleid, preventieve gezinsondersteuning en toegankelijke kinderopvang, kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang, een divers en aangepast woonzorgaanbod, beleid inzake de vergrijzing van de bevolking, preventie en aanpak van problematische schuldenlast, problematiek van dak- en thuisloosheid en samenwerking in het welzijnswerk op de eerste lijn.
Voor wie? 
De omzendbrief van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vandeurzen is gericht aan de colleges van burgemeester en schepenen, de voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provinciegouverneurs. Het lokaal beleid moet beantwoorden aan de noden van de inwoners van de gemeente.
Organisatie? 
Lokale besturen moeten tegen 15 januari 2014 de meerjarenplanning 2014-2019 bezorgen aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. De beleidsprioriteiten Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zijn niet verplicht en worden niet gesubsidieerd.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Omzendbrief ‘Vlaamse beleidsdoelstellingen bij de uitvoering van het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid voor de periode 2014-2019’

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen