Vierde maand ouderschapsverlof

In omzetting van een Europese richtlijn wordt het ouderschapsverlof in België uitgebreid van drie tot vier maanden. Deze vierde maand wordt ook vergoed voor kinderen geboren of geadopteerd vanaf 8 maart 2012, hoewel de richtlijn dit niet verplicht.

Wat? 
Een werknemer heeft het recht om het werk voor vier maanden voltijds te onderbreken, halftijds verlof op te nemen voor acht maanden of één vijfde verlof op te nemen voor twintig maanden. De bijkomende maand geeft recht op een uitkering vanwege de RVA, op voorwaarde dat het kind werd geboren of geadopteerd vanaf 8 maart 2012.
Voor wie? 
Werknemers kunnen ouderschapsverlof opnemen voor elk kind jonger dan 12 jaar, of tot 21 jaar als het kind een handicap heeft. Werknemers moeten minimum een jaar bij de huidige werkgever werken om een aanvraag te kunnen indienen.
Wat kost het en wie betaalt het? 
De federale regering voorziet een budget van meer dan 2 miljoen euro in 2012, 5,5 miljoen euro in 2013 en bijna 9 miljoen euro in 2014.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Koninklijk besluit van 31 mei 2012 tot omzetting van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG (1) (B.S. 1.6.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen