Vereenvoudiging verhoogde verzekeringstegemoetkoming

Vanaf 1 januari 2013 wordt de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming eenvoudiger en transparanter.

Wat? 
Een verhoogde tegemoetkoming zorgt ervoor dat bepaalde doelgroepen een lagere bijdrage moeten betalen in de gezondheidszorg, bv. bij een verblijf in het ziekenhuis, het raadplegen van een arts of de aankoop van geneesmiddelen.
Voor wie? 
Voor de toekenning van de verhoogde tegemoetkoming wordt onder andere rekening gehouden met de bruto-inkomsten van het gezin. Het begrip ‘gezin’ wordt nu duidelijk in de wet gedefinieerd als de eenheid samengesteld uit de aanvrager, zijn echtgenoot of samenwonende persoon en hun personen ten laste. Voordien werden verschillende begrippen van ‘gezin’ gehanteerd.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Programmawet van 29 maart 2012 (B.S. 6.4.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen