Regularisatie van adoptieprocedures in het buitenland

Adoptanten die niet de normale Belgische procedure voor adoptie gevolgd hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden een buitenlandse adoptie toch laten erkennen. 

Wat? 
Een regularisatie van de adoptie kan, als er aan de volgende vijf voorwaarden is voldaan: 1. De adoptie mag niet tot stand zijn gekomen met het oog op het ontduiken van de wet. 2. Het kind moet tot de vierde graad verwant zijn met de adoptant, zijn echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner, ofwel moet het kind het dagelijkse leven op duurzame wijze gedeeld hebben met de adoptant(en) in een relatie zoals geldt voor ouders vooraleer de eerste stappen tot de adoptie zijn genomen. 3. Er mag geen andere oplossing over familiale opvang ter beschikking zijn. De adoptie moet gebeuren in het belang van het kind en met respect voor de rechten van het kind. 4. De erkenningsvoorwaarden uit de gewone adoptieprocedure zijn gerespecteerd. 5. De centrale autoriteit van de gemeenschap moet een gemotiveerd advies geven over de adoptie en de situatie van het kind.
Voor wie? 
De regeling is van toepassing voor de adoptie van kinderen die hun gewone verblijfplaats in het buitenland hebben en adoptanten die hun gewone verblijfplaats in België hebben.
Organisatie? 
De adoptant dient een verzoek tot regularisatie in bij de federale centrale autoriteit. Als de adoptant voldoet aan de voorwaarden, geeft de federale centrale autoriteit de adoptant toestemming om de voorbereiding te volgen. De jeugdrechtbank bepaalt of de adoptant al dan niet een geschiktheidsvonnis krijgt en de buitenlandse adoptiebeslissing wordt erkend.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Wet van 11 april 2012 tot regularisatie van de adoptieprocedures die in het buitenland zijn gevoerd door personen die hun gewone verblijfplaats in België hebben (B.S. 7.5.2012)

 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen