Ontwerpdecreet Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid

Op 21 december 2012 keurt de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid goed. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement. Met het ontwerp van decreet wil men vier doelstellingen realiseren: de uitvoerende actoren van het integratiebeleid integreren, de verschillende actoren in het integratieproces beter afstemmen, het duidelijker profileren van de diensten ten aanzien van de eindgebruiker en het optimaliseren van de bestaande regelgeving. We bespreken enkele elementen in het ontwerpdecreet die van belang zijn voor gezinsbeleid.

Wat? 
Het Vlaamse integratiebeleid streeft de zelfstandige en evenredige participatie van bijzondere doelgroepen na, de toegankelijkheid van voorzieningen (in het bijzonder de gezondheidszorg en het onderwijs), een actief en gedeeld burgerschap en de versterking van de sociale samenhang.
Voor wie? 
Personen die legaal en langdurig in België verblijven, maar die bij hun geboorte niet de Belgische nationaliteit bezitten of van wie minstens één van de ouders bij de geboorte de Belgische nationaliteit niet bezit, worden beschouwd als bijzondere doelgroep. Anderstalige kleuters worden met dit decreet een uitdrukkelijke doelgroep van het integratie- en inburgeringsbeleid. Een anderstalige kleuter wordt gedefinieerd als een kind dat jonger is dan 5 jaar, toegelaten is tot het kleuteronderwijs en niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal heeft. In de memorie van toelichting wordt het belang beklemtoond om ouders van schoolgaande kinderen te bereiken.
Organisatie? 
Het ontwerpdecreet bepaalt dat het mogelijk wordt om een extern verzelfstandigd agentschap op te richten met als opdracht om het integratieproces te ondersteunen, te stimuleren en te begeleiden.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Ontwerp van decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen