Ondertekening nieuw protocol VN-Kinderrechtenverdrag

Op 19 december 2011 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het derde protocol bij het VN Kinderrechtenverdrag aan. Op 28 februari 2012 ondertekent België het nieuwe protocol. Alle parlementen in België moeten het protocol goedkeuren. Daarna kan het worden geratificeerd en in werking treden. Het Vlaams Parlement neemt op 5 december 2012 het instemmingsdecreet aan. 

Wat? 
Het protocol installeert een procedure voor klachten over de schending van bepalingen uit het Kinderrechtenverdrag. Het VN Comité voor de Rechten van het Kind behandelt de klacht.
Voor wie? 
Kinderen of hun vertegenwoordigers kunnen een klacht indienen.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Decreet van 14 december 2012 houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure, aangenomen in New York op 19 december 2011 en ondertekend in Genève op 28 februari 2012 (B.S. 25.1.2013)

 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen