Omkadering basisonderwijs

Het decreet over een geïntegreerd omkaderingssysteem voor het basisonderwijs wordt definitief goedgekeurd. Het kleuteronderwijs wordt vanaf 1 september 2012 evenwaardig omkaderd als het lager onderwijs. Het initiatief past binnen het voornemen in het Vlaams regeerakkoord om de kleuterklassen te verkleinen. 

Wat? 
De basisomkadering in het lager onderwijs is nu afhankelijk van lestijden volgens schalen die o.a. gebaseerd zijn op de vestigingsplaats en de teldag, SES-lestijden (gebaseerd op de sociaaleconomische leerlingkenmerken) en additionele lestijden. De nieuwe berekeningswijze betekent een toename van het aantal lestijden in het kleuteronderwijs met 8,2% en in het lager onderwijs met 1,7%. Dat betekent dat er vanaf september 2012 1300 VTE leerkrachten bij komen. De GOK-uren worden vervangen door SES-lestijden en geïntegreerd in de reguliere omkadering.
Voor wie? 
De geplande initiatieven zullen vooral een impact hebben op het kleuteronderwijs en in mindere mate ook op het lager onderwijs. De SES-indicatoren zijn de volgende: het opleidingsniveau van de moeder, het krijgen van een schooltoelage en een thuistaal die afwijkt van de onderwijstaal.
Organisatie? 
Omwille van het lerarentekort krijgen de scholen in de schooljaren 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015 de mogelijkheid om een deel van de basisomkadering voor het kleuteronderwijs om te zetten in uren kinderverzorging als men geen geschikte kleuteronderwijzer vindt. Kinderverzorgers mogen echter geen voor- en naschools toezicht of een zelfstandige lesopdracht uitoefenen. Scholen kunnen hun personeelsleden ruimer inzetbaar maken binnen de scholen van de scholengemeenschap.
Wat kost het en wie betaalt het? 
Voor de uitwerking van het decreet is een budget van 52,7 miljoen euro voorzien.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, met het oog op de invoering van een deels op socio-economische leerlingenkenmerken gebaseerd omkaderingssysteem, waarbij het kleuteronderwijs evenwaardig omkaderd wordt als het lager onderwijs (B.S. 30.8.2012)

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012 betreffende de invoering van een nieuw omkaderingssysteem in het gewoon basisonderwijs (B.S. 4.12.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen