Modernisering regelgeving onwaardigheid om te erven

In de wetgeving worden een aantal situaties van onbetamelijk gedrag opgesomd waardoor erfgenamen worden uitgesloten van de mogelijkheid om te erven, waardoor schenkingen kunnen worden herroepen en huwelijksvoordelen vervallen. Een nieuwe wet breidt het aantal van deze situaties uit. 

Wat? 
De onwaardigheid wordt uitgebreid met een aantal strafbare feiten, zoals opzettelijke slagen en verwondingen, die de dood van de overledene hebben veroorzaakt. Ook gezinsgeweld wordt als een bijkomende reden in de wet opgenomen. Verder is nieuw dat de echtgenoot die onwaardig is verklaard, alle voordelen die voortkomen uit het huwelijkscontract verliest en dat de onwaardig verklaarde geen onderhoudsgeld uit de nalatenschap kan vorderen.
Voor wie? 
De onwaardigheid heeft enkel uitwerking voor de dader: de wet bepaalt dat kinderen van de onwaardige niet van de nalatenschap zijn uitgesloten door de schuld van hun ouder. In de oude regeling was dit wel het geval. Als overlevende ouder en langstlevende echtgenoot valt de zorgplicht voor het kind dat onwaardig verklaard is ten opzichte van de overleden echtgenoot weg.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling (B.S. 11.1.2013)

 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen