Integratietegemoetkomingen voor personen met een handicap

Vanaf 1 juli 2008 verandert de berekeningswijze van de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap.  Met de ‘prijs van de liefde’ wordt een deel van het inkomen van de partner vrijgesteld in de berekening.  Tot nu toe werd een onderscheid gemaakt tussen de verschillende categorieën van personen met een handicap, waardoor personen met een lichte handicap geen aanspraak konden maken op deze regeling.  Dat verschil is nu weggewerkt.

Wat? 
De maximale bedragen van de integratietegemoetkoming variëren tussen de 1.061,26 en 9.550,33 euro naargelang de categorie van handicap.
Voor wie? 
De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een handicap die bijkomende kosten hebben als gevolg van een verminderde zelfredzaamheid.
Door wie gebruikt? 
Dankzij deze maatregel kunnen zo'n 10.000 bijkomende personen aanspraak maken op dit voordeel.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Bij de berekening wordt rekening gehouden met beroepsinkomens, vervangingsinkomens en andere inkomens van de aanvrager, én met de inkomens van de persoon met wie hij een huishouden vormt. Een gedeelte van het inkomen van de partner wordt vrijgesteld bij de berekening van de tegemoetkoming, de zogenaamde 'prijs van de liefde'.

Vanaf 1 juli 2008 belopen de jaarlijks vrijgestelde bedragen even veel voor alle categorieën van de integratietegemoetkoming, namelijk 19.544,82 euro.

Koninklijk besluit van 20 mei 2008 tot wijziging van artikel 9ter van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (B.S. 04.06.2008)

 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen