Hervorming adoptie

Het decreet houdende de regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen wordt op 11 januari 2012 aangenomen. Het decreet moet een antwoord bieden op het verschil tussen de vraag van kandidaat-ouders en het beperkt aanbod aan adoptiekinderen. Een ander probleem is het gebrek aan eenvormigheid van het maatschappelijk onderzoek.

Een aantal uitvoeringsbesluiten voeren de principes van het decreet verder uit.

Wat? 
Het Steunpunt Adoptie staat in voor de informatie- en voorbereidingssessies voor kandidaten, ondersteuning en nazorg en geeft vorming aan hulpverleners en studenten. Het Vlaams Centrum voor Adoptie krijgt met het decreet een aantal nieuwe taken: een gericht beleid voeren voor de adoptie van kinderen met ‘special needs’, het consulteerbaar maken van de onderzochte kanalen voor zelfstandige adoptie en een proactief kanaalonderzoek voeren op door de adoptiediensten aangebrachte kanalen. Het instroombeheer is nieuw: het aantal kandidaat-adoptieouders dat toegelaten wordt tot de procedure wordt afgestemd op het aantal te verwachten adopties. Kandidaten betalen nu zelf ook een bedrag van 250 euro voor de voorbereiding.
Voor wie? 
Het belang van het adoptiekind wordt vooropgesteld. Voor de kandidaat-adoptieouders moet meer duidelijkheid komen en moeten binnen een redelijke termijn een adoptiekind toegewezen krijgen.
Organisatie? 
Vzw Steunpunt Nazorg Adoptie wordt erkend door de Vlaamse regering als Steunpunt Nazorg Adoptie voor het jaar 2012. De Vlaamse regering kent een subsidie van 183.600 euro toe. Vanaf 1 januari 2013 wordt de organisatie erkend als ‘Steunpunt Adoptie’. Het Vlaams Centrum voor Adoptie wordt georganiseerd als centrale autoriteit binnen Kind en Gezin. Een Vlaams adoptieambtenaar is het afdelingshoofd van deze dienst. Deze ambtenaar krijgt een mandaatfunctie met een hernieuwbare termijn van zes jaar.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen (B.S. 2.3.2012)

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot erkenning en subsidiëring van de vzw Steunpunt Nazorg Adoptie (B.S. 23.3.2012)

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 betreffende het raadgevend comité van het Vlaams Centrum voor Adoptie en de Vlaamse adoptieambtenaar (B.S. 30.7.2012)

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012 betreffende de voorbereiding en de nazorg bij interlandelijke adoptie (B.S. 22.11.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen