Experimenteel modulair kader

In het kader van de hertekening van de jeugdhulp wordt werk gemaakt van een meer flexibele en multifunctioneel georganiseerde jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2013 zal met het modulair kader worden gestart. Hulpverlening zal worden gesubsidieerd en erkend op basis van modules zoals verblijf, contextbegeleiding of dagbegeleiding, en niet langer op basis van erkenningscategorieën. Een rondzendbrief van 18 juli 2012 bepaalt de modaliteiten.

Wat? 
Eén residentiële verblijfscapaciteit per schijf van 12 moet worden omgezet in contextbegeleiding of contextbegeleiding in functie van autonoom wonen. Elke organisatie moet dan over meer contextbegeleidingsmodules dan verblijfmodules beschikken. Begeleid zelfstandig wonen wordt erkend in residentiële voorzieningen en niet meer binnen begeleidingstehuizen. Tenslotte kunnen organisaties hun aanbod op een andere manier profileren of hun modulaire opbouw wijzigen.
Voor wie? 
Dossiers van multifunctionele centra, projecten die het experimentele kader ontgroeid zijn, CANO-voorzieningen (Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning), initiatiefnemers die recent een deel van de capaciteit ombouwden in de richting van een multifunctionele organisatie en initiatiefnemers die intekenen op het uitbreidingsbeleid, komen als eerste in aanmerking. 35 aanvraagdossiers werden goedgekeurd.
Organisatie? 
Voor multifunctionele centra loopt de proeffase eind 2012 af. De centra werden positief geëvalueerd en krijgen nu voorrang binnen deze oproep. Time-outprojecten, pedagogische projecten, onthemende projecten en projectendienst, de proeftuinen en YAR krijgen de mogelijkheid om te evolueren naar een regulier erkend aanbod.
Wat kost het en wie betaalt het? 
Aan elke module wordt een gewicht toegekend, dat vermenigvuldigd wordt met een personeels- en werkingskost.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Rondzendbrief van 18 juli 2012 betreffende Experimenteel modulair kader Jongerenwelzijn

Overzicht beslissingen n.a.v. rondzendbrief 18 juli 2012 (www.jongerenwelzijn.be)

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, wat betreft het inschrijven van de mogelijkheid tot een experimenteel modulair kader (B.S. 1.3.2013)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen