Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Een besluit van 9 november 2012 hervormt de regelgeving over de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG). Eerder in het jaar werden een aantal projecten in deze sector gecontinueerd.

Wat? 
De Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning bieden een tijdelijk hulpaanbod aan voor opvoedingsproblemen als de situatie van dien aard is dat ze nog gekeerd kan worden zodat de ouders de opvoeding verder op eigen kracht kunnen aanpakken. Deze laatste formulering is nieuw in de regelgeving. Nieuw is ook de vereiste dat CKG’s hun aanbod moeten omschrijven in typemodules Een ministerieel besluit verduidelijkt deze modules. CKG’s bieden residentiële en ambulante opvang, mobiele begeleiding en ambulante training. Alle modules, behalve perspectiefzoekende residentiële opvang en de weesmodule, zijn rechtstreeks toegankelijk en gaan uit van een bereidheid tot medewerking van de ouders.
Voor wie? 
Een CKG biedt hulp aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar of in het basisonderwijs.
Wat kost het en wie betaalt het? 
Erkende CKG’s kunnen een subsidie aanvragen volgens de aangeboden typemodules. Kind en Gezin neemt een beslissing m.b.t. deze subsidie. Elk CKG krijgt een basissubsidie van 200.000 euro om kosten voor de overkoepelende werking te dekken. CKG’s kunnen een inkomensgerelateerde ouderbijdrage vragen voor de begeleiding. De minimale en maximale bijdrage voor een residentiële dag bedraagt 1,25 tot 20 euro en voor een ambulante dag 0,75 tot 12 euro.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (B.S. 18.1.2013)

Ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning.

Ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende de voorwaarden voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders als vergoeding voor de begeleiding van de kinderen in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning.

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen