Adoptieverlof voor onderwijspersoneel

De regeling van het adoptieverlof voor onderwijspersoneel wordt in overeenstemming gebracht met de regeling in de privésector.

Wat? 
Net zoals in de privésector, hoeven onderwijspersoneelsleden het adoptieverlof niet meer op te nemen op de dag van de inschrijving van het kind in het gezin, maar kan het verlof ook binnen de twee maanden na die inschrijving starten. In het nieuwe besluit wordt een bepaling opgenomen om te vermijden dat adoptieouders zowel de tien dagen omstandigheidsverlof als het adoptieverlof kunnen opnemen. Het adoptieverlof bedraagt zes weken als het kind nog geen drie jaar is en vier weken als het kind drie jaar of ouder is.
Voor wie? 
Het recht op het opvangverlof geldt voor de adoptie van een kind jonger dan tien jaar. In de privésector is het recht beperkt tot de leeftijd van acht jaar.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 1994 betreffende het opvangverlof voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding met het oog op de adoptie en pleegvoogdij en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot regeling van sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool, wat betreft de ingangsdatum van het opvangverlof (B.S. 22.10.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen