Actieplan spijbelen en grensoverschrijdend gedrag

In maart 2012 stelt de minister van Onderwijs het actieplan ‘spijbelen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag’ voor. Het bouwt voort op de evaluatie van het actieplan ‘Een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim’ uit 2006. 

Wat? 
Scholen moeten ouders informeren en responsabiliseren. Leerkrachten zullen via een educatieve portaalsite worden ondersteund bij de uitoefening van hun job. CLB’s en scholen moeten ouders doorverwijzen naar het bestaande aanbod van gerichte opvoedingsondersteuning in het kader van de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Wanneer leerlingen twee schooljaren op rij 30 halve dagen of meer problematisch afwezig zijn, verliezen hun ouders de schooltoelage. Er zal bekeken worden hoe dit terugvorderingsysteem geoptimaliseerd kan worden.
Voor wie? 
Het actieplan heeft invloed op leerlingen die spijbelen of grensoverschrijdend gedrag vertonen en hun ouders. Het bepaalt acties waarin de school, het CLB, externe hulpverlening, de politie en het parket een rol spelen.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Actieplan spijbelen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, maart 2012

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen